Den russiske invasjonen av Ukraina er et klart brudd på internasjonal rett, en humanitær tragedie og et angrep på Ukrainas suverenitet som Risør SV fordømmer på det sterkeste. Invasjonen truer ikke bare Ukraina, men hele Europas sikkerhet. Det finnes ingen unnskyldning for Russlands brutale maktbruk og uprovoserte angrep. Ukraina er et selvstendig og demokratisk land, som nå opplever en eksistensiell trussel fra en militær overlegen stormakt. Funksjonshemmede er ekstra utsatt i krigs- og konfliktsituasjoner.

Human Rights Watch har dokumentert at funksjonshemmede er utsatt for vold og tvangsflytting i krigssituasjoner, og at de til stadighet blir forsømt i humanitære aksjoner. I mange tilfeller har funksjonshemmede blitt forlatt i sitt hjem uten tilgang til mat eller vann. Funksjonshemmede mister livet fordi de ikke kan flykte, og de som har kommet seg til flyktningleirer har problemer med å få tilgang til mat, vann og medisinsk hjelp. Sanitære fasiliteter er i stor grad utilgjengelige. I Norge ser vi at funksjonshemmede flyktninger er blant de siste som blir bosatt i kommunene. Dette gjelder alle grupper med funksjonsnedsettelser, blant annet blinde, hørselshemmede, utviklingshemmede, psykososiale funksjonsnedsettelser og bevegelseshemmede.

I Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Artikkel 11, heter det at det skal treffes tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, herunder væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og naturkatastrofer. I tråd med CRPD artikkel 4.3 skal også personer med funksjonsnedsettelser medvirke i avgjørelser på alle nivåer av konflikten, samt pågående humanitære aksjoner.

Risør kommune har vedtatt at vi vil ta imot flyktninger fra Ukraina, noe som Risør SV støtter hundre prosent.

Risør SV ber herved ordfører Lunden og kommunestyret om at Risør kommune skal si et klart og tydelig ja til å ta imot ukrainske flyktninger med funksjonsnedsettelser. Oslo er en av få norske kommuner som tydelig g offentlig har sagt ja. Risør bør være den neste kommunen som offentlig sier ja til ukrainske flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Vi ber også om at representanter for organisasjonene av funksjonshemmede blir representert i arbeidet som skal tilrettelegge for flyktninger for å sikre at dette perspektivet kommer fram i planlegging og gjennomføring av arbeidet med å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser i Risør kommune. For å gi et best mulig tilbud til denne gruppen flyktninger, må et godt samarbeid mellom habiliteringstjenesten, psykisk helse og brukerorganisasjoner.

I Norge er det flyktninger med funksjonsnedsettelser som sitter så mye som 17 år på asylmottak fordi kommuner ikke ønsker å bosette personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en situasjon som SV ikke kan akseptere. Derfor bør Risør kommune ta ansvar med å si ja til å bosette ukrainske flyktninger med funksjonsnedsettelser og ta initiativ til å faktisk gjøre dette.