Se alle resultatene her!

Velgerhjelpen til AAB blir liggende ute til valglokalene i Risør stenger, mandag kl. 20. (illustrasjonsfoto)

Velgerhjelpen til AAB blir liggende ute til valglokalene i Risør stenger, mandag kl. 20. (illustrasjonsfoto)

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

AABs velgerhjelp går nå inn i sine siste timer. Det nærmere 1300 lesere har svart på av spørsmål viser at det er klare skillelinjer i befolkningen i Risør, når det kommer til spørsmål som boplikt, kultur og skolemat. Sjekk resultatene fra de lokale spørsmåla under.

Har du fortsatt til gode å bestemme deg for hva du skal stemme? Ta AABs velgerhjelp her.

Partifordeling

Søndag formiddag, kun et par timer før valglokalene åpner for første gang i Risør, leder Arbeiderpartiet lista, der 28,6 prosent av leserne har fått partiet på topp. FrP har funnet seg godt til rette på andreplass i resultatet, med 20,2 prosent. Deretter følger Høyre med 14,5 prosent, Venstre med 14 prosent, Miljøpartiet de Grønne med 9,7 prosent, Senterpartiet med 9 prosent, SV med 2 prosent og KrF med 1,6 prosent.

Her er en liten oppsummering av de lokale spørsmålene i tjenesten, og resultatene så langt.

Spørsmål: Bør Risør kommune starte forsøksordning med skolemåltid i en eller flere av skolene?

Arbeiderpartiet, MDG, SP og SV sier at satsing på skolemat kan være lurt. Det er velgerne enig i. 60,2 prosent av leserne har svart at det er en god idé, mens 39,8 prosent sier at de ikke støtter et slikt forslag.

Spørsmål: Bør Risør kommune i fremtiden satse på el-biler, fremfor bensin- og diesel-biler?

Alle partiene mener at kommunen bør satse mer miljøvennlig når de gjør sine fremtidige bilkjøp, men besvarelsene viser at folket er delt. 61,5 prosent er enige med partiene om at en skifte bør skje på innkjøpsfronten, mens 38,5 prosent sier at de ikke støtter et slikt forslag.

Spørsmål: Bør det bygges parkeringshus i fjell i Risør?

Parkeringshuset splitter befolkningen. Senterpartiet, KrF og Venstre mener det vil være en god investering å si ja til parkeringshus i fjell i Risør. Velgerhjelp-resultatene viser at 56,8 prosent av leserne ønsker dette, mens 43,2 prosent mener at parkeringshus ikke er noe Risør skal satse på.

Spørsmål: Bør Risør beholde boplikten lik den vi har i dag, stramme inn arvemulighetene eller fjerne den helt?

Her er vi stridens kjerne blant velgerne. Det er ingen klar retning på hvor man vil med dette spørsmålet i fremtiden, da befolkningen er regelrett delt på to.

Arbeiderpartiet, sammen med KrF og SV syntes boplikt-løsningen vi har i dag er tilfredsstillende, og går til valg på dette. 40 prosent av svarene i velgerhjelpen støtter de partiene i det.

På samme akse, men for en innskjerpelse av boplikten, finner vi Miljøpartiet de grønne (MDG) og Senterpartiet. De ønsker å se på regelverket for å skjerpe boplikten i retning av hvem som skal ha anledning til å arve. 13,8 prosent av leserne er enige med dette resonnementet.

Høyre har gått til valg på å fjerne boplikten helt, det samme har FrP. Venstres toppkandidater har også sagt noe om dette, selv om partiet som ett ikke har tatt endelig standpunkt til bopliktens eksistens. Leserne derimot mener langt på veg at den bør bort, da 46,2 prosent ønsker den vekk.

Slår man sammen tallene for ja og nei siden på boplikt så sier 53,8 prosent at de ønsker å beholde den eller stramme den inn, mens 46,2 prosent ønsker den vekk.

Spørsmål: Er det en god ide å vurdere differensiert boplikt, for eksempel at den kun gjelder i Risør sentrum?

I et oppfølgingsspørsmål om boplikten, lurte vi på om man kunne tenke seg at regelen kun gjaldt noen steder i kommunen. Det syntes alle partiene er en dårlig ide. Besvarelsene viser dog at endel syntes det kunne vært en adekvat løsning.  35,6 prosent sier ja til denne formen for boplitk, mens 64,4 prosent sier nei.

Spørsmål: Bør Risør, i sammenheng med kommunereformen, slå seg sammen med andre kommuner?

Her sier de fleste partier at det er noe de søker, mens Sp og MDG sier foreløpig nei. 57,6 prosent sier at de er for en sammenslåing av flere kommuner, der Risør inngår, mens 42,3 prosent sier at Risør bør bestå som egen kommune.

Spørsmål: Hvis ja, bør Risør søke sammenslåing kun med Gjerstad?

Kun Senterpartiet har tro på en løsning der Gjerstad og Risør går i hop, mens Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, KrF og Venstre sier at de ikke vil gå i union, kun, med Gjerstad. 24,1 prosent av besvarelsene er enige med Senterpartiet, og kunne godt tenke seg Gjerstad som eneste giftepartner i en eventuell sammenslåing. Mens 75,9 prosent sier at det ikke er ønskelig. Begge svarprosenter er bare blant lesere som i utgangspunktet sa at de ønsket en sammenslåing.

Spørsmål: Hvis ja på kommunesammenslåing, bør Risør søke å slå seg sammen i storkommunen, som Arendal har tatt initiativ til?

Her er partiene helt enige. Ingen ønsker seg inn i modellen med storkommunen, som har sitt utgangspunktet åtte kommuner. Det er bystyreflertallet i Arendal som har tatt initiativ til dette. Leserne er dog ikke så ensidig i sitt svar, som politikerne.

Nesten 4 av 10, med prosentsats på 36,5, mener at Arendals-alternativet kan ha noe for seg, mens de øvrige 6 av 10, med prosentsats på 63,5, mener at det er en dårlig ide. Også disse besvarelsene baserer seg på de som i utgangspunktet har sagt seg positive til en sammenslåing.

Spørsmål: Bør spørsmålet rundt kommunesammenslåinger til syvende og sist bli gjenstand for folkeavstemming?

Det siste spørsmålet rundt sammenslåinger konsentrerer seg om hvem som bør ha det siste og avgjørende ordet. Arbeiderpartiet, FrP, Senterpartiet, SV og MDG mener, uten særlig tvil, at ja, det bør opp i en folkeavstemming. 70,1 prosent av besvarelsene ender på det samme. Venstre og Høyre har tatt til orde for andre løsninger enn en avstemming blant folket, og 29,9 prosent mener at det er lurt.

Spørsmål: Risør har i dag full barnehagedekning. Bør kommunen søke å opprette flere kommunal barnehager?

Dette spørsmålet har versert i politikken i Risør i lengre tid. Det er mange private barnehager i Risør, og få kommunale plasser. Den balansen har noen partier tatt til orde for å forrykke, blant dem Ap og Sp. Leserne er dog ikke helt enige i det. 21 prosent av besvarelsene går ut på at, ja, vi bør ha flere kommunale barnehager. 34,8 prosent sier at, nei, vi trenger ikke flere plasser av kommunal karakter, og er dermed enige med FrP. Det siste alternativet sier at man "ved behov" kan opprette nye kommunale barnehageplasser, og det har Høyre, KrF, SV, Venstre og MDG gitt sin velsignelse til. Der finner man også brorparten av leserne, da 44,2 prosent sier at det er veien å gå.

Spørsmål: Risør er Norges kulturkommune 2015. Bør Risør satse mer penger på kultur?

Kulturmidler, og midler til frivillige lag og foreninger har vært en het potet i valgkampen. Leserne dog mener at vi bruker nok penger på dette som det er, og 62,4 prosent av leserne sier det. Det er på linje med standpunktet til Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet.

KrF, Venstre og MDG sier de vil øke kulturbudsjettet de kommende åra, og litt over en av fire mener det er lurt, med en prosentsats på 26,1.

Noen ønsker derimot at kulturbudsjettet skal reduseres, noe FrP har tatt til orde for. Det er 11,5 prosent av leserne enig i.

Spørsmål: Bør kulturaktiviteter i Risør være selvfinansiert, eller skal kommunen være aktiv bidragsyter i økonomisk sammenheng?

Selv om de fleste mener at kulturbudsjettet bør bli som det er, så mener de aller fleste at kommunen bør spille en aktiv rolle som bidragsyter mot kulturaktiviteter i kommunen. Det er også alle partiene enige om, med unntak av FrP som ønsker at kulturaktiviteter skal være selvfinansiert. Besvarelsene gir ganske tydelig pekepenn da 77 prosent sier at kommune bør bidra, mens 23 prosent sier at kulturarrangementer bør stå på egne bein.

Spørsmål: Bør Risør samordne sine helsetjenester i sentrum foreløpig til en prislapp på 40 millioner kroner, eller søke samarbeid med private aktører?

Spørsmålet om helsehus har også fått mye oppmerksomhet i valgkampen, da ofte sett i sammenheng med kommunens relativt store gjeldsbyrde. Noen partier ønsker at man skal satse på et helsehus i sentrum av Risør, blant dem Arbeiderpartiet og Krf. 35,3 prosent er enig med de to, at en samordning kan ha noe for seg.

Partiene som mener at en samordning bør skje i samarbeid med en privat aktør er FrP, Venstre og MDG. Nesten halvparten av besvarelsene tyder på at man ikke har noe problem med å la en privat tilbyder ta hånd om disse tjenestene, da 47,8 prosent har svart dette alternativet.

Høyre mener at en samordning ikke er nødvendig, men bare 16,9 prosent er enige i det.

Spørsmål: Var det en god kommunal investering å bruke 3 millioner kroner fra fond for å etablere og drive Risør by AS?

Et standpunkt det kommende bystyret i Risør ikke trenger å ta stilling til, forøvrig, men partiene er fortsatt delt i spørsmålet om Risør By AS, og den kommunale involveringen.

Partiene SV og MDG, som ingen av dem har hatt representanter i bystyret i sittende periode, der avgjørelsen ble tatt, mener at investeringen ikke var god. De fleste av leserne er enige med dem. 64,3 prosent sier at nei, det var ikke lurt.

Øvrige partier som har svart på dette spørsmålet, nemlig Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, Senterpartiet og Venstre, mener alle at Risør By AS var god investering. 35,7 prosent av besvarelsene er enige i dette.

Spørsmål: Er eiendomsskatten viktig for å sikre kommunale tjenester eller bør den reduseres?

Denne skatten herjer valgkampene i mange andre kommuner i landet, selv om den har fått lite plass i Risør. Kommunen har hatt eiendomsskatt i flere år, men leserne er ganske delt på midten da det kommer til dens fremtid.

54,3 prosent mener at den bør reduseres, og er dermed på linje med Høyre, FrP, Senterpartiet og MDG.

45,7 prosent mener dog at skatten bør beholdes som den er, noe Ap, KrF, SV og Venstre også mener.

Spørsmål: Bør kommunen satse på gratis parkering i Risør sentrum?

Det har, fra tid til annen, vært satset på gratis parkering i Risør by. Målsetningen er å stimulere til mer handel i byen, fremfor å la befolkningen dra utenbys til kjøpesenter og lignende for å få tilfredsstilt sine handle-behov. I følge besvarelsene er tiltaket godt. 66 prosent ser gjerne at kommunen tilbyr gratis parkering i Risør by, noe også Høyre, FrP, Sp, KrF, SV og Venstre støtter.

Arbeiderpartiet og MDG sier nei til dette, og 34 prosent av besvarelsene er på linje med dem.

Spørsmål: Bør det bli enklere å bygge i 100-meters beltet?

Et spørsmål som drar frem ideologi hos partiene. De to partiene på høyresiden, FrP og Høyre, mener at ja, det bør det legges til rette for. Men noen særlig støtte i besvarelsene får de ikke. 34,6 prosent mener at dette bør bli lettere i fremtiden.

Partiene som vil beholde den restriktive politikken i strandsonen er Ap, Sp, KrF, SV, Venstre og MDG, og 65,4 prosent følger den linjen.

Spørsmål: Bør Risør, de neste fire åra, investere i en helt ny idrettshall og svømmehall på Kjempesteinsmyra?

Også dette spørsmålet har vært en gjenganger i valgkampen. Det vil kreve store investeringer å lage en ny idrettshall med svømmehall på Kjempesteinsmyra. Dette er særlig sett i lys av gjeldsbyrden til Risør. Høyre, FrP og Venstre mener dog at svømmehall og idrettshall er realiserbart de neste fire åra. Besvarelsene tyder på at leserne ønsker det samme. 60 prosent sier at, ja, det må vi ha.

40 prosent er på rekkevidde med Ap, Sp, KrF og MDG i spørsmålet, som sier nei til dette.

Spørsmål: Bør Risør satse på å lage en kyststi fra Flisvika til Randvik?

Kyststien som vi skrev om i AAB på lørdag har langt på vei folkets støtte. Rett under 70 prosent av besvarelsene sier at, ja, dette ønsker man. De som har sagt dette finner sin støtte i Ap, Høyre, FrP, KrF og Venstre. Nei-andelen, ledet an av MDG og SP, er på rett over 30 prosent.

Spørsmål: Skal Risør ta en mer aktiv rolle i selproblemet, og dermed jobbe aktivt for å få på plass jakt på sel?

Kun MDG tar til motmæle i dette spørsmålet, og ønsker ikke at kommunen skal være aktiv pådriver i spørsmålet rundt sel, og tilhørende jakt.  32,5 prosent av besvarelsene er enige med dette. Øvrige partier ønsker en aktiv involvering i problemet, og 67,5 av leserne er enige i dette.

Spørsmål: Bør Risør beholde dagens skolestruktur, med mindre skoler på Hope og Søndeled?

Skolestrukturen i Risør har ikke vært noe tema i denne valgkampen overhode. Alle partiene er enige om at, ja, vi bør ha den desentraliserte skolestrukturen i Risør, og besvarelsene tyder på at folk er enige. 86,9 prosent sier at den bør bestå, mens 13,1 prosent sier at den ikke bør bestå.

Spørsmål: Vil du innføre arbeidsplikt for sosialhjelp og stille strengere krav til trygdeytelser i Risør?

Høyre og FrP vil innføre arbeidsplikt for sosialhjelp i Risør, og får majoriteten besvarelsene med seg på det. 74 prosent sier ja til et slikt krav, mens 26 prosent er enige med øvrige partier, Ap, Sp, SV, Venstre og MDG på dette spørsmålet.

Spørsmål: Bør det satses på å flytte kommunalt ansatte fra kommunehuset til sentrum, for å øke aktiviteten i byen?

Det siste lokale spørsmålet i velgerhjelpen har sin opprinnelse fra de siste fire åra, da noen partier mener at endel kommunalt ansatte bør flyttes til byen. Det med formål å stimulere aktiviteten og handelen i sentrum. De to partiene som står mot hverandre om ordføreren, Ap og Venstre syntes det kan være nyttig. Kun 30,4 prosent av besvarelsene derimot mener det er noe å bruke tid og krefter på, mens 69,6 mener at det ikke har noe for seg.

Ikke bestemt deg for hva du skal stemme? Ta AABs velgerhjelp her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken