Risør SV er klar over kommunens økonomiske situasjon, og er også klar over at kommune-Norge er presset med tanke på økonomi og effektivisering. Det betyr likevel ikke at det er greit å lage et tun med boliger der boligene ligger tett i klynge/tun med avlastning og kontorer for ansatte. Klart ansatte skal ha lokaler knyttet opp mot de ulike tilbudene, men slik tegningene for den planlagte utbyggingen foreligger er dette å legge til rette for en institusjon.

Vi i Risør SV er kritiske til utbyggingen av Tyriveien 15 slik den foreligger nå, og mener at det må reises en del kritiske spørsmål rundt lovligheten av utbyggingen. Tyriveien vil ikke være en institusjon sies det. Kommunen mener Tyriveien ikke er en avdeling med 15 plasser, men en samlokalisering av tre ulike avdelinger/enheter. Dette ut fra innholdet med seks privateide leiligheter, fem kommunale leiligheter og barneavlastning beregnet på om lag fem brukere.

Slik Risør SV forstår HVPU-reformen og de rettigheter som ligger til denne, er en slik samlokalisering av flere ulike brukergrupper å anse som et brudd på det lovverk som kom med HVPU-reformen, gjennom utstrakt bruk av samlokalisering. Dette ut fra tegningene. Det å samlokalisere ansatte og la de jobbe på tvers vil klart føre til en opplevelse og fortolkning av at dette faktisk er en institusjon.

«Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet»

Med Ansvarsreformen skulle vi ta farvel med fellesløsninger i form av store institusjoner. Mange av de nye fellesløsningene vi ser i dag er forbausende like de institusjonene man ønsket seg bort fra.

I veiviseren til Husbanken står det:

«Ved å etablere fellesskaps løsninger finnes alltid en fare for å bygge nye miniinstitusjoner. Dette påvirkes også av andre aspekter som ansattes holdninger, måten tjenestene blir organisert på, utforming og lokalisering av boligene. Erfaring viser at tette bokollektiver kan fungere godt for noen, men de er kompliserte og kan bidra til konflikter og frustrasjon hvis de ikke fungerer. Husbanken anbefaler derfor små bogrupper fra fire til maksimum åtte boliger sammen. Å planlegge for flere bogrupper i nærheten av hverandre kan være i strid med prinsippene om normalisering og integrering.»

Risør SV ser at mange unge utviklingshemmede har behov for et trygt og godt bomiljø der de ikke vil føle ensomhet. Risør SV mener at det er brukerens/pårørendes valg om de seks leilighetene skal bygges, men siden Risør kommune skal drifte dette anlegget må det skje innenfor gjeldende lovverk. Dette kan skje ved at det legges til rette for få brukere som bygger et felles leilighetsbygg, slik det først var tenkt på Pettersmyr, før kommunen kom med tilbud om tomt i Tyriveien.

I 30 år har HVPU-reformen vært gjeldende for norsk lov og norske kommuner. Et lovverk også Risør er nødt til å følge. I saken om utbyggingen av Tyriveien ser det ut til at Risør kommune er på vei mot å etablere en lokal institusjon med utstrakt bruk av samlokalisering av ulike tjenester og ikke det gode, trygge botilbudet de skal i samråd med brukerne. Grensegangen mellom selvstendige boliger og institusjoner er sårbar. Det skal lite til for å få tilbake regimetenkingen, samle brukere på grunn av lite fagfolk for eksempel. Da kan ende opp med å samle boliger for å spare penger, lage felles storkjøkken for å spare penger. Slik skapes nye institusjoner i strid med lovverket med alle gode intensjoner om best mulig tilbud til brukerne. Slik skapes institusjonene og ikke boligene, eller «hjemme» for brukerne.

Risør SV vil vise til følgende:

  • Store bofellesskap for personer med utviklingshemming, av Jan Tøssebro, dr.polit. i sosiologi (1985) og professor i sosialt arbeid ved NTNU fra 1997.
  • Byggingen av store bofellesskap er både i strid med intensjonen i ansvarsreformen (HVPU-reformen) og innebærer trusler mot god omsorg (Söderström Tøssebro 2011)
  • «Bolig for velferd» er regjeringens strategi for vanskeligstilte på boligmarkedet. I strategien vises det til at målet om normalisering innebærer at flest mulig skal bo i mest mulig vanlige boliger i ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige og aktive liv.

Linnéa Solvang
på vegne av styret og årsmøtet i Risør SV