– Vi som skriver under på dette brevet stiller oss samlet bak et forslag om at veien fra dagens E18 til Moland beholdes

Kart over området. Rød linje er mulig trase for ny E18. Oransje linje dagens veinett. Strekningen som
foreslås tilbakeført til naturen (næringsveien) er markert med tykk strek (4,2 kilometer).

Kart over området. Rød linje er mulig trase for ny E18. Oransje linje dagens veinett. Strekningen som foreslås tilbakeført til naturen (næringsveien) er markert med tykk strek (4,2 kilometer). Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder og Nye Veier AS

Atkomst til Risør næringspark fra ny E18 Dørdal – Tvedestrand (Næringsveien)


Risør kommune, Nye Veier AS og Agder fylkeskommune har skrevet under på en samarbeidsavtale der Risør kommune aksepterer at ny E18 legges i ny trase mot Vegårshei, mot en rekke forutsetninger. Et av punktene i avtalen var at avgjørelse om hva som skulle skje med strekningen fra Risør Næringspark på Moland til ny E18 skulle avklares i reguleringsplanprosessen, som nå er i ferd med å starte opp. Avtalen forpliktet også Nye Veier til å fjerne de deler av veien som eventuelt ikke skal ha en etterbruk.

Ved høring av kommunedelplan for ny E18 hadde Fylkesmannen i Agder i utgangspunktet flere innsigelser til den valgte korridoren for ny E18, blant annet knyttet til naturinngrep og biologisk mangfold. Fylkesmannen frafalt disse innsigelsene mot at nåværende strekning fra Moland til ny E18 skulle tilbakeføres til natur. Dette ble imøtegått og tatt med i den endelige kommunedelplanen.

Å fjerne veien og muligheten for en effektiv påkopling østover til og fra Risør næringspark er svært uheldig. Det vil få store kortsiktige ulemper med økte kostnader for næringslivet, men ikke minst vil de langsiktige effektene for utviklingen og attraktiviteten i regionen være store.

Risør næringspark er et regionalt næringsområde med arbeidstakere fra hele østregionen. Det omsettes i dag for om lag 800 mill. NOK på området, og det er om lag 500 personer som daglig har sin arbeidsplass i Risør Næringspark. Viktige argumenter for at bedriftene har lokalisert seg nettopp her er:
– Eksponeringen mot E18
– Den raske og effektive tilkoplingen til det regionale bo- og arbeidsmarkedet i østregionen
– Effektive transportmulighetene, særlig østover

Dersom man velger å tilbakeføre strekningen til natur, vil den opplevde tilgjengeligheten til område bli langt mindre. Vi får en omvei på 6 km som gir en lang opplevd reisevei og økt tidsbruk for pendlere og varetransport østover på 4,5 minutter.

Dårligere tilgjengelighet har en kostnadsside. På kort sikt har vi anslått den årlige verdien av tidstapet til cirka tre millioner kroner. Dette er basert på merkostnader knyttet til transport og lengre arbeidsreiser for de ansatte 1. Noen av oss er i dag mer avhengig av transport enn andre, blant annet er tre rene transport- og distribusjonsselskaper og et veivedlikeholdsselskap etablert på Moland.

På lengre sikt handler ekstra reisetid og -kostnad om hvor attraktivt og konkurransedyktig området og bedriftene vil være. En effektiv påkopling mot E18 er avgjørende for å kunne rekruttere de beste arbeidstakerne. Dersom den direkte påkoplingen østover tas bort ser vi at selv om bo- og arbeidsmarked blir større av ny E18, vil vi ikke vil få noe effekt ut av dette. Vår konkurransekraft vil heller svekkes. På lang sikt er vi bekymret for vår egen investeringsvilje i området, og kan måtte flytte til andre områder med bedre betingelser. Flere av oss er del av større konsern der konsernets prioriteringer på sikt vil avhenge av områdets tilgjengelighet.

Vi minner også om at en del av avtalen mellom Nye Veier, Aust Agder fylkeskommune og Risør kommune er at det skal etableres et riggområde med etterbruk i tilknytning til Risør næringspark. Dersom man tar bort tilkoplingen østover frykter vi at denne investeringen blir fånyttes. Vi som skriver under på dette brevet stiller oss samlet bak et forslag om at veien fra dagens E18 til Moland beholdes. Veien kan imidlertid bygges ned ved at viltgjerder, midtdeler og veilys fjernes, veibanen smales inn og fartsgrense settes til 80 km/t. Påkoplingen til ny E18 gjøres med et så enkelt som mulig ensidig østvendt kryss.

For Nye Veier vil kostnadene ved dette bli vesentlig mindre enn ved å tilbakeføre veien til natur. For Agder fylkeskommune vil drifts- og vedlikeholdskostnadene bli mindre, samtidig som fylkeskommunen som en regional tilrettelegger får mulighet til å gi et viktig bidrag til verdiskapning øst i Agder.

Vi håper at Fylkesmannen i Agder også kan være løsningsorientert i sin tilnærming til veien, slik at denne ikke må tilbakeføres til natur. Et viktig poeng er at barrierevirkningen reduseres til et minimum. Siden denne veien vil få lavere fart og liten trafikk, vil dagens vei bli en vesentlig mindre barriere for dyr og mennesker.

Vi ser at alternativet med å tilbakeføre veien til naturen kom på plass raskt i en hektisk avslutning av arbeidet med kommunedelplanen for E18. Vi håper at alle parter i den kommende fasen kan diskutere konstruktivt rundt mulige løsninger som ivaretar alle parters behov.

Med vennlig hilsen
Sørlandsporten Teknologinettverk v/ Styreleder Morten Lindvik
IMS Group v/ Daglig leder Roy Langseth
Lindal Gruppen v/ Daglig leder Jan Lindal
Resolve AS v/ Daglig leder Anne Hudalen
Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS v/ Daglig leder Dag Songedal
NCC Norge v/ Avdelingsleder Geir Erik Aasgaard
Klaro Renseanlegg AS v/ Daglig leder Bjørn Stiansen
RSM Gas Services AS v/ Daglig leder Roy Arild Johansen
Akland 2 AS v/ Daglig leder Reidar Christensen
Lunde Gård Engros As v/ Daglig leder Anders Lunde
Terna Snekkeri AS v/ Daglig leder John Sandnes Stiansen
Slåttekjær transport v/ Daglig leder Svein Helge Slåttekjær
Knut Haugsjå AS v/ Daglig leder Pål Arne Haugsjå
Risør kommune v/ Næringssjef Bård Vestøl Birkedal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags